English  ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πειραιά σαν λαϊκή βιβλιοθήκη είναι ένας δημοκρατικός θεσμός μάθησης, παιδείας και πληροφόρησης. Ως εκ τούτου έχει τους παρακάτω στόχους:
o        να συμβάλλει στη δια βίου σφαιρική εκπαίδευση
o        να διευκολύνει την κατανόηση των επιτευγμάτων της ανθρωπότητας στους τομείς της γνώσης και του πολιτισμού
o        να αποτελεί το κύριο μέσο με το οποίο γίνεται προσιτή σε όλους η καταγραφή των σκέψεων και των ιδεών του ανθρώπου και η έκφραση της δημιουργικής φαντασίας
o        να ζωογονεί το ανθρώπινο πνεύμα με την παροχή βιβλίων και άλλων μέσων για ξεκούραση και ψυχαγωγία
o        να παρέχει βοήθεια στους σπουδαστές 
o        να παρέχει πληροφορίες για τις τελευταίες τεχνικές, επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις.
Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης παρέχονται ισότιμα σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, γλώσσας ή κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Οι συλλογές και οι υπηρεσίες της δεν υπόκεινται σε καμία ιδεολογική, πολιτική ή θρησκευτική λογοκρισία, ούτε σε εμπορικές πιέσεις.
Το προσωπικό είναι στη διάθεση των αναγνωστών και τους βοηθά να ανατρέχουν σε όλες τις πηγές της Βιβλιοθήκης.
Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης εμπλουτίζονται συνεχώς, είτε με αγορά, είτε με δωρεά, είτε με ανταλλαγή ή δανεισμό μεταξύ άλλων βιβλιοθηκών και σε κάθε μορφή, έντυπη ή μη.
Η επεξεργασία του υλικού προκειμένου αυτό να ενταχθεί στις συλλογές της Βιβλιοθήκης και να χρησιμοποιηθεί από το κοινό περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
1.Εισαγωγή
2.Καταλογογράφηση
3.Ταξινόμηση
4.Θεματική απόδοση των όρων αναζήτησης
Η ηλεκτρονική επεξεργασία του υλικού στοχεύει στην πλήρη αυτοματοποίηση του καταλόγου με βάση το ηλεκτρονικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη (Advance). Η ταξινόμησηγίνεται σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα Dewey.
 
Αναγνωστήριο
Το Αναγνωστήριο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα της Βιβλιοθήκης. Στο χώρο αυτόν ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα επιτόπιας μελέτηςόλου του έντυπου υλικού που διαθέτει η Βιβλιοθήκη με την κατάθεση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά του. Παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν τη μαθητική τους ταυτότητα.
Οι αναγνώστες οφείλουν να έχουν ανάλογη συμπεριφορά του χώρου του αναγνωστηρίου (να μην καπνίζουν, να μην καταναλώνουν φαγητά και ποτά, να μην θορυβούν). Ο χώρος του αναγνωστηρίου προσφέρεται μόνο για μελέτη και ανάκτηση πληροφοριών από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο επόπτης έχει δικαίωμα να αποβάλλει οποιονδήποτε επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά.
Βιβλιοστάσιο: Είναι ο χώρος όπου φυλάσσονται τα βιβλία που ανήκουν στη συλλογή του Αναγνωστηρίου. Οι αναγνώστες δεν έχουν πρόσβαση στο Βιβλιοστάσιο. Η εξυπηρέτησή τους γίνεται από τον επόπτη του αναγνωστηρίου.
Παραγωγή φωτοαντιγράφων από έντυπα: Για λόγους διάσωσης του έντυπου υλικού και περιορισμούς που απορρέουν από: α) τον Ν. 2121/1993 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας », β) την Υπουργ. απόφ. ΙΖ/30, ΦΕΚ 378/Β/2001 και γ) τις αρχές της IFLA (Διεθνής Ομοσπονδία Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων και Ινστιτούτων) για τη φροντίδα και μεταχείριση του υλικού της Βιβλιοθήκης, δεν επιτρέπεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή του παρακάτω έντυπου υλικού:
o        Εφημερίδες Κυβερνήσεως και Αθηναϊκός Τύπος προγενέστερα του 1970
o        Σπάνιες και πολύτιμες εκδόσεις
o        Χάρτες
o        Ολόκληρο βιβλίο
o        Τεκμήρια μεγάλου μεγέθους στα οποία είναι απαραίτητη η πίεση για να δώσουν σαφή εικόνα του αντιγράφου
o        Περιοδικά δεμένα σε τόμους
o        Χρηστικά αντίτυπα του αναγνωστηρίου (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κλπ.)
o        Φθαρμένοι τόμοι
Για τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν με φωτογραφίες. Φωτογράφιση μπορούν να κάνουν οι ίδιοι οι αναγνώστες ή με τη βοήθεια ιδιώτη φωτογράφου.
 
Διαδίκτυο
Η Βιβλιοθήκη δεν έχει προς το παρόν τη δυνατότητα να παρέχει στους χρήστες της δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Είναι όμως μέσα στις άμεσες προτεραιότητες του μελλοντικού σχεδιασμού της και η πρόσβαση σε αυτό θα δοθεί αμέσως μόλις η Βιβλιοθήκη αποκτήσει τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό.
 
Δανειστικό τμήμα
Για τον δανεισμό των βιβλίων είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να γίνει μέλος της Δανειστικής Βιβλιοθήκης. Αυτό γίνεται μετά από αίτηση εγγραφής στη Βιβλιοθήκη, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και επίδειξη ενός επίσημου εγγράφου που να βεβαιώνει τη μόνιμη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου (λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο). Η εγγραφή διαρκεί 2 χρόνια και είναι δωρεάν. Μετά την παρέλευση των 2 χρόνων, γίνεται ανανέωση της εγγραφής μετά από επιβεβαίωση των στοιχείων του μέλους.
Κάθε μέλος της Δανειστικής Βιβλιοθήκης δικαιούται να δανειστεί έως και 3 βιβλία κάθε φορά. Η διάρκεια δανεισμού είναι 14 ημέρες ενώ παρέχεται η δυνατότητα παράτασης του δανεισμού για 14 επιπλέον ημέρες μετά από σχετικό αίτημα του μέλους (και τηλεφωνικά στο 2104194622) και εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη της Βιβλιοθήκης.
Ο αναγνώστης έχει δικαίωμα να κάνει κράτηση μέχρι και δύο βιβλίων που είναι δανεισμένα. Ειδοποιείται τηλεφωνικά για την επιστροφή τους και τα βιβλία φυλάσσονται στο ράφι των κρατήσεων για μία βδομάδα. Η κράτηση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ο δανειζόμενος οφείλει να διατηρεί τα βιβλία σε καλή κατάσταση χωρίς να αφαιρεί σελίδες ή να σημειώνει σε αυτές. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας βιβλίου, ο δανειζόμενος οφείλει να το αντικαταστήσει με καινούργιο ίδιου τίτλου εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας επιστροφής του. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί προσωρινά το δικαίωμα δανεισμού τεκμηρίων της από δανειζόμενο που έχει εκκρεμότητες με οφειλές, μέχρι αυτός να επιστρέψει ή να αντικαταστήσει το/α βιβλίο/α.
Σε περίπτωση που ο δανειζόμενος κατ’ εξακολούθηση δεν τηρεί τους όρους και τα χρονικά όρια του δανεισμού, διαγράφεται από τον κατάλογο μελών της Δανειστικής Βιβλιοθήκης και χάνει πλέον το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων.
 
Απογραφή
Η απογραφή του υλικού είναι μία εργασία που πραγματοποιείται κατά περιόδους στη Βιβλιοθήκη καιγίνεται σε χρονική περίοδο που επιλέγεται από το προσωπικό, σύμφωνα με την ανάλυση των εκάστοτε αναγκών.
Η διάρκεια της απογραφής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες. Την περίοδο αυτή η Βιβλιοθήκη μπορεί να παραμένει κλειστή για το κοινό εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.
 
Απόσυρση υλικού
Η Βιβλιοθήκη μπορεί να προχωρήσει σε απόσυρση έντυπου ή άλλου υλικού της συλλογής της λόγω:
1.       φυσικής φθοράς του
2.       παλαιότητας και έλλειψης επικαιρότητας
3.       αντικατάστασης παραδοσιακού υλικού με νέα τεχνολογικά μέσα
4.       περιορισμένης χρήσης
5.       ανανέωσης της έκδοσης του συγκεκριμένου υλικού
Το υλικό που αποσύρεται αποθηκεύεται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα ή καταστρέφεται μετά από γνωμοδότηση και έγκριση της αρμόδιας επιτροπής εκποίησης και καταστροφής άχρηστου υλικού.
 

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης οφείλουν να σέβονται τον κανονισμό λειτουργίας της. Κάθε τροποποίηση του παρόντος κανονισμού ή των ωραρίων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης θα ανακοινώνεται εγκαίρως προς ενημέρωση των αναγνωστών.      

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πειραιά σαν λαϊκή βιβλιοθήκη είναι ένας δημοκρατικός θεσμός μάθησης, παιδείας και πληροφόρησης. Ως εκ τούτου έχει τους παρακάτω στόχους:
o        να συμβάλλει στη δια βίου σφαιρική εκπαίδευση
o        να διευκολύνει την κατανόηση των επιτευγμάτων της ανθρωπότητας στους τομείς της γνώσης και του πολιτισμού
o        να αποτελεί το κύριο μέσο με το οποίο γίνεται προσιτή σε όλους η καταγραφή των σκέψεων και των ιδεών του ανθρώπου και η έκφραση της δημιουργικής φαντασίας
o        να ζωογονεί το ανθρώπινο πνεύμα με την παροχή βιβλίων και άλλων μέσων για ξεκούραση και ψυχαγωγία
o        να παρέχει βοήθεια στους σπουδαστές 
o        να παρέχει πληροφορίες για τις τελευταίες τεχνικές, επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις.
Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης παρέχονται ισότιμα σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, γλώσσας ή κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Οι συλλογές και οι υπηρεσίες της δεν υπόκεινται σε καμία ιδεολογική, πολιτική ή θρησκευτική λογοκρισία, ούτε σε εμπορικές πιέσεις.
Το προσωπικό είναι στη διάθεση των αναγνωστών και τους βοηθά να ανατρέχουν σε όλες τις πηγές της Βιβλιοθήκης.
Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης εμπλουτίζονται συνεχώς, είτε με αγορά, είτε με δωρεά, είτε με ανταλλαγή ή δανεισμό μεταξύ άλλων βιβλιοθηκών και σε κάθε μορφή, έντυπη ή μη.
Η επεξεργασία του υλικού προκειμένου αυτό να ενταχθεί στις συλλογές της Βιβλιοθήκης και να χρησιμοποιηθεί από το κοινό περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
1.Εισαγωγή
2.Καταλογογράφηση
3.Ταξινόμηση
4.Θεματική απόδοση των όρων αναζήτησης
Η ηλεκτρονική επεξεργασία του υλικού στοχεύει στην πλήρη αυτοματοποίηση του καταλόγου με βάση το ηλεκτρονικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη (Advance). Η ταξινόμησηγίνεται σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα Dewey.
 
Αναγνωστήριο
Το Αναγνωστήριο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα της Βιβλιοθήκης. Στο χώρο αυτόν ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα επιτόπιας μελέτηςόλου του έντυπου υλικού που διαθέτει η Βιβλιοθήκη με την κατάθεση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά του. Παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν τη μαθητική τους ταυτότητα.
Οι αναγνώστες οφείλουν να έχουν ανάλογη συμπεριφορά του χώρου του αναγνωστηρίου (να μην καπνίζουν, να μην καταναλώνουν φαγητά και ποτά, να μην θορυβούν). Ο χώρος του αναγνωστηρίου προσφέρεται μόνο για μελέτη και ανάκτηση πληροφοριών από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο επόπτης έχει δικαίωμα να αποβάλλει οποιονδήποτε επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά.
Βιβλιοστάσιο: Είναι ο χώρος όπου φυλάσσονται τα βιβλία που ανήκουν στη συλλογή του Αναγνωστηρίου. Οι αναγνώστες δεν έχουν πρόσβαση στο Βιβλιοστάσιο. Η εξυπηρέτησή τους γίνεται από τον επόπτη του αναγνωστηρίου.
Παραγωγή φωτοαντιγράφων από έντυπα: Για λόγους διάσωσης του έντυπου υλικού και περιορισμούς που απορρέουν από: α) τον Ν. 2121/1993 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας », β) την Υπουργ. απόφ. ΙΖ/30, ΦΕΚ 378/Β/2001 και γ) τις αρχές της IFLA (Διεθνής Ομοσπονδία Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων και Ινστιτούτων) για τη φροντίδα και μεταχείριση του υλικού της Βιβλιοθήκης, δεν επιτρέπεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή του παρακάτω έντυπου υλικού:
o        Εφημερίδες Κυβερνήσεως και Αθηναϊκός Τύπος προγενέστερα του 1970
o        Σπάνιες και πολύτιμες εκδόσεις
o        Χάρτες
o        Ολόκληρο βιβλίο
o        Τεκμήρια μεγάλου μεγέθους στα οποία είναι απαραίτητη η πίεση για να δώσουν σαφή εικόνα του αντιγράφου
o        Περιοδικά δεμένα σε τόμους
o        Χρηστικά αντίτυπα του αναγνωστηρίου (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κλπ.)
o        Φθαρμένοι τόμοι
Για τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν με φωτογραφίες. Φωτογράφιση μπορούν να κάνουν οι ίδιοι οι αναγνώστες ή με τη βοήθεια ιδιώτη φωτογράφου.
 
Διαδίκτυο
Η Βιβλιοθήκη δεν έχει προς το παρόν τη δυνατότητα να παρέχει στους χρήστες της δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Είναι όμως μέσα στις άμεσες προτεραιότητες του μελλοντικού σχεδιασμού της και η πρόσβαση σε αυτό θα δοθεί αμέσως μόλις η Βιβλιοθήκη αποκτήσει τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό.
 
Δανειστικό τμήμα
Για τον δανεισμό των βιβλίων είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να γίνει μέλος της Δανειστικής Βιβλιοθήκης. Αυτό γίνεται μετά από αίτηση εγγραφής στη Βιβλιοθήκη, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και επίδειξη ενός επίσημου εγγράφου που να βεβαιώνει τη μόνιμη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου (λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο). Η εγγραφή διαρκεί 2 χρόνια και είναι δωρεάν. Μετά την παρέλευση των 2 χρόνων, γίνεται ανανέωση της εγγραφής μετά από επιβεβαίωση των στοιχείων του μέλους.
Κάθε μέλος της Δανειστικής Βιβλιοθήκης δικαιούται να δανειστεί έως και 3 βιβλία κάθε φορά. Η διάρκεια δανεισμού είναι 14 ημέρες ενώ παρέχεται η δυνατότητα παράτασης του δανεισμού για 14 επιπλέον ημέρες μετά από σχετικό αίτημα του μέλους (και τηλεφωνικά στο 2104194622) και εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη της Βιβλιοθήκης.
Ο αναγνώστης έχει δικαίωμα να κάνει κράτηση μέχρι και δύο βιβλίων που είναι δανεισμένα. Ειδοποιείται τηλεφωνικά για την επιστροφή τους και τα βιβλία φυλάσσονται στο ράφι των κρατήσεων για μία βδομάδα. Η κράτηση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ο δανειζόμενος οφείλει να διατηρεί τα βιβλία σε καλή κατάσταση χωρίς να αφαιρεί σελίδες ή να σημειώνει σε αυτές. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας βιβλίου, ο δανειζόμενος οφείλει να το αντικαταστήσει με καινούργιο ίδιου τίτλου εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας επιστροφής του. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί προσωρινά το δικαίωμα δανεισμού τεκμηρίων της από δανειζόμενο που έχει εκκρεμότητες με οφειλές, μέχρι αυτός να επιστρέψει ή να αντικαταστήσει το/α βιβλίο/α.
Σε περίπτωση που ο δανειζόμενος κατ’ εξακολούθηση δεν τηρεί τους όρους και τα χρονικά όρια του δανεισμού, διαγράφεται από τον κατάλογο μελών της Δανειστικής Βιβλιοθήκης και χάνει πλέον το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων.
 
Απογραφή
Η απογραφή του υλικού είναι μία εργασία που πραγματοποιείται κατά περιόδους στη Βιβλιοθήκη καιγίνεται σε χρονική περίοδο που επιλέγεται από το προσωπικό, σύμφωνα με την ανάλυση των εκάστοτε αναγκών.
Η διάρκεια της απογραφής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες. Την περίοδο αυτή η Βιβλιοθήκη μπορεί να παραμένει κλειστή για το κοινό εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.
 
Απόσυρση υλικού
Η Βιβλιοθήκη μπορεί να προχωρήσει σε απόσυρση έντυπου ή άλλου υλικού της συλλογής της λόγω:
1.       φυσικής φθοράς του
2.       παλαιότητας και έλλειψης επικαιρότητας
3.       αντικατάστασης παραδοσιακού υλικού με νέα τεχνολογικά μέσα
4.       περιορισμένης χρήσης
5.       ανανέωσης της έκδοσης του συγκεκριμένου υλικού
Το υλικό που αποσύρεται αποθηκεύεται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα ή καταστρέφεται μετά από γνωμοδότηση και έγκριση της αρμόδιας επιτροπής εκποίησης και καταστροφής άχρηστου υλικού.
 

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης οφείλουν να σέβονται τον κανονισμό λειτουργίας της. Κάθε τροποποίηση του παρόντος κανονισμού ή των ωραρίων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης θα ανακοινώνεται εγκαίρως προς ενημέρωση των αναγνωστών.      

       
Διαχείριση : Δήμος Πειραιά                                  
Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης
 Privacy Statement Powered by